Hướng dẫn các hình thức nạp BHXu
App Cưa trai App Con Cóc là cậu Ông Trời
Tin tức

Chống gian lận trong thanh toán điện tử

10h59' | 01/09/2012

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức không phải là ngân hàng được NHNN chấp thuận thí điểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử báo cáo tình hình cung ứng dịch vụ trước ngày 31.8.2012.

 

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, các tổ chức không phải là ngân hàng được NHNN chấp thuận thí điểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử báo cáo tình hình cung ứng dịch vụ trước ngày 31.8.2012.

Trong đó có thanh toán trực tuyến thông qua internet, điện thoại di động trên cơ sở hợp tác với các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trong khi chưa có ý kiến của cơ quan quản lý Nhà nước. 

Vì vậy, để quản lý lĩnh vực thanh toán nói chung cũng như trong công tác phòng, chống rửa tiền và gian lận trong thanh toán điện tử, NHNN yêu cầu tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (ngân hàng thương mại), báo cáo tình hình hợp tác với các tổ chức cung cấp các dịch vụ trung gian thanh toán (không là ngân hàng) tính đến thời điểm 31.7.2012 (bao gồm các đơn vị đã được NHNN chấp thuận và chưa cho phép thực hiện thí điểm dịch vụ trung gian thanh toán).

Các tổ chức chưa được cấp phép thí điểm cung ứng dịch vụ Ví điện tử phải mở một tài khoản chuyên dùng riêng để theo dõi lượng tiền trên Ví điện tử tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và đảm bảo tổng số dư trên các tài khoản này ở các ngân hàng luôn bằng với số tiền trên Ví điện tử của toàn bộ khách hàng. 

Đồng thời, cung cấp công cụ kiểm tra trực tuyến cho cơ quan quản lý Nhà nước khi có yêu cầu để phục vụ việc kiểm tra, giám sát sự cân  bằng giữa tổng số tiền trên các Ví điện tử của tất cả các khách hàng và tổng số tiền trên tài khoản chuyên dùng.

 

 

 
 

Tin tức đã đưa